analityczne wyzwania

II konferencja naukowa
 • data

  11 grudnia

 • data

  Kraków

wiedza / doświadczenie / inspiracje

Konferencja „Analityczne wyzwania” jest wydarzeniem powołanym do życia w 2017 r. z inicjatywy użytkowników oprogramowania z rodziny IBM SPSS i Predictive Solutions, reprezentujących środowisko akademickie.

Celem Konferencji jest integracja ludzi nauki wokół problematyki przetwarzania i analizy danych. Spotkanie to ma tworzyć szeroką platformę współpracy dla pracowników naukowych do wymiany doświadczeń. Patronat nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko, Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień związanych z analizą danych w różnych dziedzinach nauk:

• humanistycznych i społecznych
• ekonomicznych
• biologicznych i naukach o Ziemi
• technicznych
• medycznych
• matematyce, fizyce i chemii
Wybrane przez Komitet Naukowy referaty zostaną zaprezentowane w dwóch równoległych sesjach tematycznych. Pozostali uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w sesji posterowej.


Dla pracowników i doktorantów uczelni i instytutów badawczych udział w konferencji jest nieodpłatny.




Prelegenci – praktycy, eksperci analizy danych

 • Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 • Predictive Solutions

Program

  • 09.00 – 10.00
   • Rejestracja uczestników

  • 10.00 – 10.20
   • Uroczyste otwarcie konferencji

   •  

     

  Wszystko zaczęło się od powiedzenia „per aspera ad astra” i taki był roboczy tytuł tej prezentacji. Ma ona opowiadać o ciernistej drodze, jaka wiedzie analityka od danych do wizualnej prezentacji wyników. Głównym wątkiem prezentacji jest skupienie się na zagadnieniach związanych doborem formy wizualizacji do danych. Wymaga to z jednej strony interesujących, odpowiednio przygotowanych danych, a z drugiej użycia właściwych, często dość specyficznych form wizualizacji. Tylko dzięki właściwemu mariażowi danych i ich wizualizacji może uzyskać właściwy efekt. Bez tego mariażu, sama informacja ma małe szanse na „dotarcie” do odbiorcy, tak jak i sama atrakcyjna forma wizualizacji „nie przemówi”, jeśli dane będą „milczeć”.


  Janusz Wachnicki /// Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku związany z Predictive Solutions. Zarządza zespołem Konsultingu i Szkoleń. Wykładowca prowadzący szkolenia dotyczące metodologii i technik statystycznych oraz data mining. Na co dzień bierze udział i zarządza projektami konsultingowymi z zakresu rozwiązywania problemów biznesowych z użyciem analiz predykcyjnych i klasycznych technik badania rynku. Specjalizuje się analizach zachowań klientów instytucji finansowych.

  Celem wystąpienia będzie pokazanie, że sposób ewaluacji naukowców i uniwersytetów wynika z podwójnej roli wskaźników naukometrycznych. Z jednej strony wskaźniki (np. liczba cytowań publikacji) umożliwiają pomiar pożądanych cech pracy naukowców takich jakość prowadzonych badań, a używanie wielu wskaźników zwiększa niepewność ostatecznej decyzji osób oceniających. Z drugiej strony, wskaźniki naukometryczne są traktowane przez twórców systemów ewaluacji nauki jako zachęty, które mają spowodować zmianę praktyk naukowych. W swoim wystąpieniu pokażę, że sposób ewaluowania nauki wynika z relacji pomiędzy tymi, którzy tworzą zasady, tymi którzy je wykorzystują oraz tymi, którzy są oceniani. Pokażę, w jaki sposób wskaźniki wykorzystywane w polskim systemie ewaluacji jednostek naukowych realizują interesy poszczególnych grup interesariuszy. Dodatkowo pokażę, jak używanie zasad oceny uczelni do oceny pracownika wytwarza niepożądane praktyki.


  dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM /// Filozof zajmujący się ewaluacją nauki, kierownik grupy badawczej Scholarly Communication Research Group w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kieruje projektem „Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki” (2018–2023) finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

  Jednymi z ważniejszych problemów badawczych stawianych w badaniach biomedycznych są pytania o to jakie skutki zdrowotne związane są z narażeniem populacji na czynniki szkodliwe, jakie są konsekwencje zastosowania pewnych procedur medycznych, czy też podjęcia działań profilaktycznych. Często, oprócz samego wystąpienia skutku zdrowotnego, ważne jest również to kiedy, w jakim okresie skutki te są widoczne. Do rozwiązania tego typu problemów wykorzystywane są metody analizy przeżycia pozwalające, w porównaniu do innych typów analiz, na ocenę punktów końcowych, w zależności od czasu, który upłynął do ich wystąpienia. Dodatkową zaletą tego typu analiz jest możliwość wykorzystania danych respondentów/pacjentów, którzy nie ukończyli pełnego cyklu obserwacji objętej protokołem badania. W oparciu o dane pochodzące z 30-letniej obserwacji prospektywnej starszych wiekiem mieszkańców Krakowa przedstawiona zostanie analiza umieralności w zależności od wybranych charakterystyk społeczno-demograficznych oraz stanu zdrowia respondentów. W oparciu o możliwości pakietu PS IMAGO/IBM SPSS zilustrowane zostanie wykorzystanie krzywych Kaplana-Meiera do oceny krzywych przeżycia oraz oszacowania czasu do wystąpienia zgonu w badanej populacji. Dodatkowo, zaprezentowana zostanie możliwość wykorzystania modelu proporcjonalnego hazardu Coxa w poszukiwaniu czynników mogących mieć wpływ na ryzyko zgonu w grupie osób starszych.


  dr hab.   Agnieszka Pac /// Adiunkt w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Kierownik Zakładu Epidemiologii. Ukończyła studia matematyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2005 uzyskała stopień dr, a w roku 2014 dr hab. na Wydziale Lekarskim UJCM. Główne obszary zainteresowań to zastosowanie biostatystyki w badaniach naukowych oraz metodologia badań prowadzonych w obszarze szeroko pojętej nauki o zdrowiu. W swojej pracy zajmuje się planowaniem i prowadzeniem badań naukowych w zakresie epidemiologii środowiskowej – główne tematy to wpływ zanieczyszczenia powietrza oraz żywienia, na zdrowie człowieka na różnych etapach życia. Zajmuje się również praktycznym zastosowaniem zaawansowanych technik statystycznych w analizie uzyskanych danych naukowych.

  Ustalenie cech fizycznych osoby na podstawie zebranego materiału genetycznego jest niezwykle istotne z punktu widzenia kryminalistyki. Dlatego prowadzi się badania, które mają na celu wykazać istnienie związku pomiędzy takimi cechami jak morfologia włosów czy kolor oczu a wytypowanymi polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (SNP). Do tej pory najczęściej używano do tego metody regresji logistycznej. Okazuje się jednak, że zastosowanie innych metod eksploracji danych, zwłaszcza sieci neuronowych, może poprawiać dotychczasowe wyniki oraz pozwolić na budowę satysfakcjonującego modelu predykcyjnego. Dodatkowym aspektem prezentacji jest omówienie możliwości wykorzystania walidacji krzyżowej do oceny jakości otrzymanego modelu, co jest szczególnie cenne w przypadku dysponowania próbą o niewielkiej liczebności.


  dr Joanna Karłowska-Pik /// Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

  •  

  Badacze wielokrotnie mierzą się z postrzeganiem badań jako teoretycznej, trudno wdrażanej wiedzy. Ponieważ zdarza się, że badania dodatkowo burzą też dotychczasowe stereotypy i aktualnie stosowane metody działań, to budzą tym większy opór. Wówczas organizacja niechętnie przyjmuje informację zwrotną od klientów oraz niechętnie odpowiada na oczekiwania formułowane przez klientów podczas badań. Celem prezentacji będzie podzielenie się kilkoma sposobami na przełamanie takiego oporu.


  Agnieszka Owsianko /// Kierownik Wydziału Satysfakcji i Utrzymania Klienta w AXA Polska. Od roku 1997 związana z branżą badań marketingowych, początkowo w agencjach badawczych Demoskop/Ipsos, 4P Research Mix, a później w instytucjach finansowych. W AXA od dziewięciu lat zajmuje się identyfikowaniem potrzeb klientów, diagnozą ich satysfakcji oraz wypracowywaniem działań spełniających oczekiwania klientów. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i marketing w Szkole Głównej Handlowej. Pasjonuje ją psychologia poznawcza, w tym szczególnie postrzeganie ryzyka związanego z różnymi obszarami aktywności człowieka.

  Komunikacja wyników analiz statystycznych w sposób strawny dla przeciętnego odbiorcy jest bardzo ważna. Jeśli wyniki nie zostaną przedstawione w przystępnej formie, ich przekaz może w ogóle nie dotrzeć do odbiorcy. W prezentacji przedstawione zostaną przykłady rozmaitych wizualizacji danych statystycznych i wyników analiz statystycznych, które pełnią nie tylko funkcję informacyjną, ale także perswazyjną. Omówione zostaną także podstawowe mechanizmy psychologiczne, mające znaczenie dla efektywności wizualizacji danych, bazujące na procesach percepcji wzrokowej i naiwnych metod przetwarzania informacji liczbowych. Na deser – przykłady błędów lub manipulacji ukrytych w przekazie obrazkowym.


  dr Sylwia Bedyńska /// Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych: analizy wariancji i analizy regresji, dla pracowników naukowych podczas Warsztatów Analitycznych. Aktywnie bierze udział w tworzeniu programu partnerskiego ARIADNA, zrzeszającego polskie uczelnie wykorzystujące IBM SPSS Statistics. Jest autorką i redaktorką niezwykle popularnych podręczników ukazujących się pod nazwą „Statystyczny Drogowskaz”, przybliżających problematykę podstawowych statystyk opisowych, jak również złożone analizy obejmujące modele wariancji, regresji i równań strukturalnych. Publikuje teksty w e-biuletynie Predictive Solutions, jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy (np. „Bezpieczeństwo Pracy”). Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.


  •  
   •  

   • Dyskusja

  • 12.15 – 13.00
   • Sesja posterowa (przerwa na kawę)

   •  

     

  • 13.00 – 15.30
   • Równoległe sesje naukowe

   •  

     

  • 15.30 – 15.45
   • Zakończenie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu posterowego

  • 15.45 - 16.30
   • Lunch


    Uwaga! Zarówno zawartość programu, jak i kolejność wystąpień mogą jeszcze ulec zmianie.

Publikacje

Zgłoszone i zaakceptowane przez Komitet Naukowy abstrakty (max 300 słów) zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Wybrane przez Komitet Naukowy referaty zostaną wygłoszone w dwóch równoległych sesjach tematycznych. Pozostali uczestnicy Konferencji będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w sesji posterowej. Postery prezentowane w sesji posterowej wezmą udział w konkursie na najlepszy poster II edycji Konferencji „Analityczne wyzwania”. Autorzy nagrodzonych posterów otrzymają kupon uprawniający do bezpłatnego udziału w jednej z najbliższych edycji Warsztatów Analitycznych. Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział w sesji zamykającej konferencję.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

Komitet naukowy konferencji zaproponuje publikacje wybranych referatów w jednym z wymienionych poniżej czasopism naukowych:
1. ASK. Research & Methods, lista B, 14 punktów MNiSW
2. Studia Humanistyczne AGH lista B, 10 punktów MNiSW
3. Geology, Geophysics & Environment, lista B, 14 punktów MNiSW
Proces wydawniczy artykułu w wybranym czasopiśmie będzie się odbywał według warunków i standardów obowiązujących w poszczególnych wydawnictwach.


Komitet naukowy

Speaker
prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz,
Szkoła Główna Handlowa – przewodnicząca
Speaker
dr hab. Jolanta Perek-Białas,
Szkoła Główna Handlowa /// Uniwersytet Jagielloński - wiceprzewodnicząca
Speaker
dr Sylwia Bedyńska,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Speaker
prof. dr hab. Jarosław Górniak,
Uniwersytet Jagielloński
Speaker
dr Joanna Karłowska-Pik,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Speaker
dr hab. Agnieszka Pac,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Speaker
dr Wojciech Roszka,
UE w Poznaniu
Speaker
dr inż. Anna Zygmunt,
AGH w Krakowie

Ważne terminy

 • night

  nadsyłanie drogą elektroniczną streszczeń referatów w języku polskim

 • culture

  potwierdzenie przyjęcia referatu i kwalifikacja prezentacji (wystąpienie ustne/poster)

 • surprises

  zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu

Informacje organizacyjne

 • location
 • location

  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Pawilon D-17
  ul. Kawiory 21 / 30-055 Kraków


 • access

  GPS: N50.068186 / E19.912422

  Dojazd z dworca PKP/RDA:

  1) taksówką, np.:
  • ICAR, tel. 12.653.55.55
  • BARBAKAN, tel. 12.19.661
  • WAWEL TAXI, tel. 12.19.666

  2) komunikacją miejską, autobusami MPK:
  z przystanku Dworzec Główny Wschód > Plac Inwalidów 192/208 [ok. 8 minut]
  z przystanku Dworzec Główny Zachód > Plac Inwalidów 179/304 [ok. 8 minut]
  następnie:
  Plac Inwalidów > Kawiory 139/159/501/511 [ok. 5 minut]